616- نوزادی

دخترکوچولوی ما در کنار کوشش پایان‌ناپذیر برای شناخت هستی و نیاز فراوانش به مراقبت ما، چهار کار را فراموش نمی‌کند: خوردن، خوابیدن، گریستن و خرابی‌کردن!

بزرگسالانی را هم می‌شناسم که علاقه‌ای به شناخت هستی ندارند، نه‌تنها وابسته به مراقبت، که سربار دیگران هستند و زندگیشان فقط به خوردن، خوابیدن، نق‌زدن و خراب‌کردن خلاصه می‌شود.

چنین می‌اندیشم که چنان افرادی، اگر 50‌ساله هم باشند، از سطح نوزادی رشد انسانی خود فراتر نرفته‌اند.

/ 0 نظر / 6 بازدید