635- روزه‌ی سخن

افزون بر پرهیز از زیاده‌خواری، یکی از دستاورهای روزه‌داری، می‌تونه پرهیز از زیاده‌گویی هم باشه. چه دلیلی داره که وقتی سخنی برای گفتن نیست، حتما حرفی بزنیم؟ این روزها گاهی دستم به نوشتن می‌ره و گاه نمی‌ره. با روزگار تلخ مسلمانان در این روزها، عجیب هم نیست که آدمی ندونه چه بنویسه و چه بگه.

در بین روزه‌دارانی که می‌شناسم هم جنبه‌ی شناختی بسیار ضعیفه و روزه‌گرفتن برای بسیاری در چسباندن سحر به افطار و خوردن هر چه بیشتر در فاصله‌ی افطار تا سحر خلاصه می‌شه که دریغی اضافه می‌کنه بر دریغ‌های دیگر!

/ 1 نظر / 7 بازدید
مهدی رزاقی

درود بر شما و نیکی های تان