390- مدارا و مدیریت

در امارات نمیتوان کتاب فارسی درست و حسابی زیادی پیدا کرد. باشگاه ایرانیان و برخی مدارس ایرانی، کتابخانههای نسبتا خوبی دارند، ولی در مجموع آسمان اینجا، برای کتابخوانان فارسیزبان، خیلی آفتابی نیست.

 

بگذریم که کتابخوان هم خیلی زیاد نیست.

 

مدتی است به دلیلی کتاب «مدارا و مدیریت» دکتر سروش برای مطالعه به چنگم آمده که با توجه به وقفه‌ی حدودا هفتهشتساله از آخرین زمانی که آثار وی را با دقت میخواندم، متوجه شدهام که واقعا به بازخوانی دوباره اندیشههای وی نیازمندم و نکات ارزشمند فراوانی در آثار ایشان دیدهام که ارزش آنها، هفتهشت سال چندان برایم روشن نبود.

چنین میاندیشم که هیچک از چهرههای جریانساز اندیشمند در تاریخ چندساله‌ی اخیر ایران، بهدرستی مورد نقد و بررسی قرار نگرفته اند و چقدر  نقد علمی کارهای هریک میتوانست منشا برکت و فایده برای ما باشد! همه یا پرستیده باشند یا هتک و آن که زیان دید، نسل تشنه‌ی دانستن و شناختن بود.

  
نویسنده : علی ; ساعت ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢٤
تگ ها :