385- دوستان دیگراندیش

از دوران دبیرستان تاکنون، همواره دوستانی داشتهام – و دارم – که زاویه‌ی دیدمان بهویژه در اعتقادات، شاید تا  180 درجه با هم تفاوت داشته، اما مشترکات علمی، فرهنگی یا هنری داشتهایم.

یکی از ثمرات داشتن چنین دوستانی این است که هنگامی که با هم گفتگو میکنیم، چون گاه 180 درجه با هم تفاوت دیدگاه داریم، افقی بسیار وسیعتر را میبینیم. چنین زاویه‌ی دیدی از کنارهمایستادن شانهبهشانه حاصل نمیشود.

 

ازاینرو من چنین دوستیهایی را ارج مینهم و آن را برای درک دنیاهای متفاوت و اندیشههای دیگرگونه گرانبها میدانم.

 

البته، با چنین دوستانی نمیتوان همیشه همسفر شد. (مثلا دو دانشجوی اینچنین، نمی‌توانند در درازمدت هم‌اتاق یا هم‌خانه باشند یا یک زن و مرد اینچنین به‌سختی می‌توانند زندگی مشترکی داشته باشند.) چراکه شرط همزیستی درازمدت، داشتن مسیری یکسان است. ولی در خیلی ایستگاهها که راههامان با هم تلاقی میکنند میتوانیم دقایق لذتبخشی را با هم سپری کنیم و از دریچه چشم آن دیگری افقهایی را ببینیم که اصلا در حالت معمولی برایمان قابل رویت نبوده است.

 

نوشگاه، برای من یکی از همین ایستگاههاست. هروقت به آن سر میزنم انگار پنجره‌ی اتاقم را رو به کوچه تازهای بازکردهام. خوشحالم که گرداننده‌ی آن که دوستی قدیمی و صاحبذوق و خردورز است، بساط آن را علم کرده و امیدوارم نوشتنش پایدار باشد.

  
نویسنده : علی ; ساعت ٧:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۸/٢٠
تگ ها :