301- هنوز همانیم

 

گاهی هنگام خواندن یا گوشدادن به قرآن چنین میاندیشم که بشر در این 1400 سال هیچ پیشرفت معنوی نداشته است. هنوز هم که هنوز است این آیات تازه است و گویی همین الان و برای مردم همین زمانه نازل شده:

 

وای بر کم فروشان! که چون از مردم پیمانه ستانند تمام ستانند، و چون برایشان پیمانه کنند، به ایشان کم دهند ... (سوره مطففین)

 

سوگند به مادیانهایی که با همهمه تازند، و با سمهای خود برق از سنگ همی جهانند .... که انسان سخت شیفته مال است ... (سوره عادیات)

 

تفاخر به بیشتر داشتن، شما را غافل ساخت، تا کارتان به گورستان رسید .... (سوره تکاثر)

 

وای بر هر بدگوی عیبجوی، که مالی گرد آورد و شمردش، پندارد که مالش او را جاوید کرده است، ولی نه! ... (سوره همزه)

 

... این همان کس است که یتیم را بهسختی میراند، و به خوراکدادن به بینوا ترغیب نمیکند، پس وای بر نمازگزارانی، که از نمازشان غافلند، آنان که ریا میکنند، و از زکات خودداری میکنند ...  (سوره ماعون)

 

چهره درهم کشید و روی گردانید، که آن مرد نابینا پیش او آمد، و تو چه دانی؟ شاید او به پاکی گراید ... (سوره عبس)

 

ای کسانی که ایمان آوردهاید، نباید قومی قوم دیگر را ریشخند کند، شاید آنها از اینها بهتر باشند، و نباید زنانی زنان دیگر را ریشخند کنند، شاید آنها از اینها بهتر باشند، و از یکدیگر عیب نگیرید، و به همدیگر لقبهای زشت مدهید ... از گمانها بپرهیزید که پارهای از گمانها گناه است و جاسوسی نکنید و غیبت نکنید، آیا کسی دوست دارد گوشت برادر مردهاش را بخورد؟ ... در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست .... (سوره حجرات)

 

(ترجمه: استاد فولادوند)

 

عجب!

چقدر این مردمانی که در آیات فوق میبینم آشنایند! از خودم تا بسیاری دیگر. که میگوید حرفهای قرآن کهنه شده؟ چه کم شدهاند انسانهایی که کمفروش نباشند. چه کم شدهاند کسانی که اهل تکاثر نباشند. روزگاری میرفتند در گورستان و تعداد مردگان قوم خود را میشمردند که بگویند ما برتریم و الان بر فرض، شخص مقدار پیکسل گوشی موبایلش را توی سر بغل دستیاش میزند که بگوید گوشی من (و خود من) از تو برتریم. ظاهر عوض شده، ولی در هر حال چه سوار الاغ شوی و چه رولزرویس، خدا به پرهیزگاریات مینگرد و بس! چه مالی میخواهی داشته باشی که در چشم خداوند به چیزی بیارزد بدبخت؟ ولی خودت میارزی، و این پرهیزگاری، امری درونی است. گوشی موبایل و رولزرویس و الاغ و تعداد دوست و فامیل، همه اموری بیرونی هستند و در چشمبرهمزدنی، تغییر میکنند. خودت چه هستی؟

 

  
نویسنده : علی ; ساعت ٥:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۳۱
تگ ها :